Pravila i uslovi nagradnog konkursa
"Polovnjaci poklanjaju polovnjaka"


ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA 
Organizator nagradnog konkursa je Infostud 3 doo Subotica, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, MB: 20175095 (u daljem tekstu: "Organizator").

NAZIV I VREME TRAJANJA NAGRADNOG KONKURSA 
Nagradni konkurs se organizuje pod imenom "Polovnjaci poklanjaju polovnjaka" (u daljem tekstu: "Konkurs") na sajtu www.polovniautomobili.com, na internet adresi https://www.polovniautomobili.com/nagradni-konkurs/polovnjaci-poklanjaju-polovnjaka.
Konkurs se organizuje u periodu od 10. – 30. septembra 2019. godine zaključno sa 23:59:59. Pet prvoplasiranih Učesnika na Konkursu se za glavnu nagradu Konkursa i ostale vredne nagrade takmiči u Superfinalu u Subotici 5.10.2019. od 12h. 

USLOVI ZA UČEŠĆE I SAGLASNOST SA PRAVILIMA 
Pravo učešća u Konkursu imaju svi državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. U Superfinalu Konkursa mogu učestvovati samo Učesnici sa važećom vozačkom dozvolom B kategorije.
U Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici.
Učestvovanjem u Konkursu, Učesnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim pravilima i uslovima Konkursa. 

DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA
Ukoliko se posumnja da neko od Učesnika ne poštuje pravila i uslove Konkursa ili da pokušava na bilo koji način da zloupotrebi učešće na Konkursu, Organizator zadržava pravo da Učesnika diskvalifikuje. 

OPIS NAGRADNOG KONKURSA I PRAVILA KVIZA "AutoExpert" 
Takmičenje na Konkursu se odvija putem online kviza "AutoExpert", koji je Učesniku dostupan preko Organizatorovog sajta www.polovniautomobili.com na internet stranici https://www.polovniautomobili.com/auto-expert.
Za učestvovanje u kvizu "AutoExpert", potrebno je da se Učesnici registruju na sajtu www.polovniautomobili.com. Za registraciju je potrebno ime, prezime, e-mail adresa, lozinka i kontakt telefon Učesnika.
U slučaju da Učesnik već ima nalog na sajtu www.polovniautomobili.com, dovoljno je da se prijavi da bi mogao da započne kviz. Jedno fizičko lice može da učestvuje samo sa jednim korisničkim nalogom, u suprotnom će biti diskvalifikovan iz Konkursa od strane Organizatora. 
Kviz "AutoExpert" traje 3 minuta i svaki Učesnik ima pravo da odigra neograničeni broj sesija (neograničeni broj puta) za vreme trajanja Konkursa. Učesnici kviza treba da pogode model prikazane marke automobila. Cilj igre je da za vreme trajanja jedne sesije Učesnik da što više tačnih odgovora i na taj način skupi što više bodova (poena). Prvi tačan odgovor vredi 5 bodova i kod svakog uzastopnog tačnog odgovora broj bodova se povećava za dodatna 2 boda. Ukoliko Učesnik pogreši odgovor dobija 5 kaznenih bodova, a kod sledećeg pogađanja ponovo nastavlja sa 5 osvojenih bodova, pri prvom tačnom odgovoru, odnosno, 2 dodatna boda za svaki naredni tačan odgovor. 
Sesija koja bude započeta 30.09.2019. a ne bude završena zaključno sa 23:59:59 ne ulazi u plasman Konkursa. 
Organizator ne odgovara za kvalitet i tip fotografija automobila u kvizu "AutoExpert".

NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITNIKA SUPERFINALA 
Nakon završetka Konkursa 30.9.2019.godine, 5 prvoplasiranih Učesnika na rang listi stiču pravo učešća u Superfinalu koje će se organizovati u Subotici 5.10.2019.godine na Trgu Republike (centralni Gradski trg), a u slučaju lošeg vremena u Atrijumu Hotela Galleria u Subotici, sa početkom u 12h. 
Superfinale obuhvata takmičenje u igrama veštine i znanja iz oblasti automobilizma i sadrži sledeće igre: 
1) Što brže sastavi znak Polovnih automobila 
2) Koliko poznaješ automobil koji poklanjamo 
3) Koliko brzo paralelno parkiraš 
4) Kviz znanja o automobilima 
Svi superfinalisti dobijaju neku od dole navedenih nagrada. 
Učesnici u Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je određena. Nagrada se ne može zameniti za novac niti se može preneti na drugo lice.
Za Superfinale se mogu kvalifikovati samo Učesnici Konkursa koji poseduju važeću vozačku dozvolu B kategorije. U slučaju da neko od 5 prvoplasiranih Učesnika ne zadovoljava ovaj uslov, u Superfinale se kvalifikuje sledeći Učesnik sa rang liste sa najviše osvojenih poena.
U slučaju da među 5 prvoplasiranih mesta određeni broj Učesnika ima isti broj bodova, Organizator će za Učesnike sa istim brojem bodova naknadno organizovati dodatne sesije o čemu će ovi Učesnici biti blagovremeno obavešteni. Ukoliko neko od ovih Učesnika iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da odigra dodatne sesije, biva diskvalifikovan. 
Imena Učesnika će u Superfinalu biti objavljena na sajtu www.polovniautomobili.com i zvaničnoj Facebook stranici sajta 01.10.2019.godine.
Putne troškove Superfinalista snosi Organizator. 
U slučaju da neko od prvih 5 Učesnika na rang listi iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da učestvuje u Superfinalu, na njegovo mesto stupa Učesnik koji je po broju bodova odmah iza 5 prvorangiranih.
Organizator zadržava pravo pomeranja datuma Superfinala ukoliko za to postoji objektivni razlog. 

GLAVNE NAGRADE U KONKURSU ZA SUPERFINALISTE 
Glavne nagrade osvajaju Učesnici Superfinalisti, za osvojeno prvo do petog mesta prema dole navedenom redosledu. Osvojene nagrade Superfinalistima lično uručuje Organizator nakon samog Superfinala u Subotici, 5.10.2019.godine, i to: 

1 polovni automobil
NIS - Besplatno gorivo za godinu dana u vrednosti do 200.000,00 dinara 
GRAWE - Godišnje putno zdravstveno osiguranje za celu porodicu
Internet Prodaja Guma - Set letnjih i zimskih guma u vrednosti do 60.000,00  dinara 
Besplatan veliki servis automobila u vrednosti do 50.000,00 dinara 


OSTALE NAGRADE – 100 majica i 100 kačketa 
Učesnici Konkursa koji budu rangirani od 6. do 105. mesta dobijaju po 1(jednu) majicu i kačket u roku od 15 radnih dana po završetku Konkursa na adresu u Republici Srbiji koju Učesnik odredi. Dobitnici majica i kačketa će biti obavešteni e-mailom ili pozivom kako bi dostavili podatke potrebne za ostvarivanje prava na nagradu (ime, prezime, adresa, broj telefona). U slučaju da Organizator u periodu od 15 radnih dana od trenutka zatvaranja Konkursa ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom majice i kačketa, kao i ukoliko dobitnik ne dostavi tražene ili ostavi pogrešne podatke, nagrada će biti dodeljena drugom Učesniku. 
Troškove slanja poklona na adresu dobitnika snosi Organizator. 

PUBLICITET
Učešćem u Konkursu, Učesnici Superfinalisti su saglasni da se njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, fotografija, komentar ili izjava data u vezi Konkursa mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez bilo kakve naknade.

ODGOVORNOST

Organizator nije odgovoran ukoliko sajt ili Facebook stranica sajta privremeno budu van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno, usled događaja koji su van kontrole Organizatora. 
Organizator nije odgovoran za netačnost podataka koje Učesnici u sklopu Konkursa o sebi predstave. 
Odgovornost je Učesnika da se uveri da u Konkursu ne učestvuju neovlašćene osobe uz pomoć e-mail adrese koju on koristi. Organizator u tom pogledu ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost za posledice prouzrokovane pogrešno ili netačno navedenim podacima od strane Učesnika. Za izostanak rezultata ili neuspeh koji je prouzrokovan nedostacima ili greškama u podacima koje je Učesnik dao (npr. pogrešno dato ime, adresa, itd.), kao i za štete nastale zbog istih razloga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

PREKID NAGRADNOG KONKURSA 

Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora o čemu će Učesnici bez odlaganja biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook stranici i sajtu Organizatora. 

IZMENA PRAVILA i USLOVA KONKURSA 

Organizator zadržava pravo izmena i dopuna pravila i uslova Konkursa, uz obavezu da blagovremeno o tome obavesti Učesnike. 

TREBA JOŠ ZNATI

Sve vrste duhovnog, intelektualnog proizvoda koji se upotrebljavaju tokom Konkursa pod zaštitom su autorskog prava, stoga je zabranjena modifikacija, kopiranje, izlaganje daljoj prodaji istih, a bez pismene saglasnosti vlasnika prava ni u kakvoj formi se ne mogu reprodukovati.
Bespravna upotreba povlači za sobom pravne posledice u smislu odredbi Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Učesnici prihvataju da ukoliko prilikom učestvovanja u Konkursu kršenjem pravila i uslova Konkursa na bilo koji način pričine štetu Organizatoru, za istu snose punu odgovornost.
Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi Konkursa, Učesnici se mogu obratiti Organizatoru na e-mail adresu: nagradnikonkurs@polovniautomobili.com.

OBAVEŠTENJE O OBRADI I ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
Organizator podatke o ličnosti Učesnika Konkursa koristi isključivo u svrhu izvršavanja svojih obaveza koje proizilaze iz ovih pravila i uslova. Organizator se obavezuje da u obradi podataka o ličnosti Učesnika u svemu postupa u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je istaknuto na sajtu Organizatora. 

Subotica, 9. 9. 2019.

Infostud 3 d.o.o. Vam želi ugodnu zabavu!